05/04/2018

Serviciile noastre

Printre serviciile care se regăsesc în activitatea de securitate şi sănătate în muncă, în parteneriat cu clienţii şi medicina muncii, amintim:

 1. Identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională
 2. Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecție bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
 3. Stabilirea şi elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
 4. Elaborarea instrucțiunilor proprii de securitate şi sănătate în munca (IPSSM)
 5. Întocmirea fişelor de instruire individuală în domeniul securității şi sănătății în muncă
 6. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
  • conducătorul locului de muncă
  • acordarea primului ajutor
  • reprezentantul salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității şi sănătății în muncă
  • menținerea stării de sănătate a salariaților în caz de temperaturi extreme
  • evidențierea zonelor cu risc ridicat şi specific
  • evidențierea zonelor cu pericol grav şi iminent
 7. Instruirea în domeniul securității şi sănătății în muncă:
  • instruirea introductiv generală;
  • instruirea la locul de muncă;
  • instruirea periodică;
  • instruirea periodică suplimentară (reinstruire).
 8. Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protecție (EIP)
 9. Elaborarea normativului de acordare a materialelor igienico-sanitare
 10. Elaborarea fişelor de acordare a echipamentului individual de protecție
 11. Elaborarea registrelor de evidenţă a accidentelor de muncă
 12. Testarea salariaților:
  • testarea introductiv generală;
  • testarea anuală de verificare a cunoștințelor.
 13. Consultanţă în vederea obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere al securității şi sănătății în muncă (Lg. 359/2004)
 14. Soluționarea accidentelor de muncă
 15. Stabilirea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul securității şi sănătății în muncă
 16. Autorizarea internă a exercitării meseriilor şi profesiilor prevăzute în legislaţia specifică
 17. Întocmirea tabelului de evidenţă a echipamentelor de muncă
 18. Înființarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) – în cazul societăților care depășesc  50 de salariați.
 19. Consultanță în caz de control al inspectorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă.

Printre serviciile care se regăsesc în activitatea de situaţii de urgenţă, în parteneriat cu clienţii amintim:

 1. Elaborarea Planului de Evacuare în caz de incendiu
 2. Elaborarea şi afișarea instrucțiunilor în caz de incendiu sau cutremur
 3. Elaborarea registrelor de evidenţă
 4. Întocmirea fişelor de instruire individuală în domeniul situațiilor de urgenţă
 5. Stabilirea şi elaborarea tematicilor de instructaj
 6. Întocmirea Fişei Obiectivului (conform anexa 5 din OMAI 1474/2006)
 7. Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – situații de urgenţă (PSI-SU):
  • instructajul introductiv general;
  • instructajul la locul de muncă;
  • instructajul periodic;
  • instructajul pe schimb, acolo unde situația o impune;
  • instructajul special pentru lucrări periculoase;
  • instructajul la recalificarea profesionala;
  • instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituției.
 8. Testarea salariaților:
  • testarea introductiv generală;
  • testarea anuală de verificare a cunoștințelor;
 9. Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:
  • organizarea apărării împotriva incendiilor;
  • numirea structurii cu atribuții de apărare împotriva incendiilor;
  • instructajul personalului;
  • reglementarea fumatului;
  • reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis;
  • măsurile speciale în sezonul canicular/rece;
  • puncte vulnerabile la incendiu;
  • utilizarea stingătoarelor;
  • comportament în caz de incendiu/cutremur.
 10. Consultanţă la întocmirea Planului de Intervenție în caz de Incendiu
 11. Consultanţă în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu – dacă este cazul
 12. Proceduri, obligații şi responsabilități în situațiile de urgenţă
 13. Consultanţă în caz de control al inspecgtorilor pe linie de situaţii de urgenţă.

 

Cadrul legislativ este format din cele două legi de bază, LG 319/2006 şi 307/2006 şi normele de aplicare ale acestora (HG-uri, Ordine de ministru, OMAI-uri, etc.).