Organizarea activitatii in domeniul situatiilor de urgenta si prevenirea si stingerea incendiilor SU si PSI

{flike}{ttweet}{plusone}

Instruirea profesională a salariaţilor include o arie mare de domenii,inclusiv a situaţiilor de urgenţă, care este o componenta a pregătirii profesionale şi are ca scop insuşirea cunoştiintelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă  la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.

Având în vedere importanţa acestei pregătiri, prin Ordinul nr.712/2005 al Ministrului administraţiei şi internelor, Monitorul Oficial nr.599/12.07.2005,s-au aprobat Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, din care prezentăm cele mai semnificative reglementari care privesc entitaţile în cauza.

Cerinţe specifice şi categorii de instructaje.

INSTRUIREA salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exercitii practice şi antrenamente, în functie de tipurile de risc specifice.

 Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie şi trebuie să aiba un caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării procesului de producţie şi la locul de muncă.

 Conducătorii instituţiilor publice,patronii şi managerii operatorilor economici au obligatia să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă,în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în functie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizeaza prin următoarele categorii de instructaje:

a)     instructajul introductiv general;

b)     instructajul specific locului de muncă;

c)      instructajul periodic ;

d)     instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;

e)     instructajul special pentru lucrari periculoase;

f)       instructajul la recalificarea profesionala;

g)     instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau al instituţiei;

Instructajul introductiv general

INSTRUCTAJUL  introductiv general vizeaza  dobândirea de cunoştinţe cu privire la:

a)     sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situaţiilor de urgenţă şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;

b)     managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;

c)      mijloacele tehnice  existente şi planificarea resurselor pentru realizarea masurilor de protectie civilă şi de aparare impotriva incendiilor;

d)     modul de actiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă ca urmare a manifestarii unui tip de risc existent;

e)     acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlaturarea urmarilor situaţiilor de urgenţă;

La instructajul introductiv general participa următoarele categorii de persoane:

nou-angajatii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;

a)     salariaţii transferati de la o unitate la alte unitati  sau detasati în unitatea respectiva;

b)     lucrători sezonieri, temporari sau zilieri;

c)      studenti şi elevi din scoli şi licee aflati în practica;

Instructajul introductiv general se stabileste prin reglementari interne, în functie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, nivelul de risc rezultat din clasificarea unitatilor din punct de vedere al protectiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mica de 8 ore.

Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileste un nivel minim de pcunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostiintelor acumulate.

Persoanele care nu si-au însusit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locul de muncă.

Instructajul specific locului de muncă

INSTRUCTAJUL specific locului de muncă se execută individual, dupa instructajul introductiv general, de catre seful locului de muncă respectiv.

Instructajul urmareste să asigureparticipanţilor cunostiinte referitoare la:

a)     caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă;

b)     conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor chimice şi avariilor tehnologice şi cauzele potentiale de incendiu şi /sau explozie specifice locului de muncă;

c)      descrierea, functionarea, monitorizarea şi modul de interventie la instalatiile şi sistemele de siguranta ale masinilor şi utilajlor de la locurile de muncă , inclusiv  cele de prvenire a avariilor tehnologice;

d)     descrierea, functionarea, amplasarea şi modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

e)     concepţia de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă şi conţinutul documentelor operative de raspuns;

f)       sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi realizarea măsurilor de protectie civilă;

Durata instructajului specific locului de muncă este stabilita în functie de complexitatea activităţii desfăşurate şi nu poate fi mai mica de 8 ore.

Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice.

Admiterea la lucru a persoanelor instruite se face dupa numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insuşire a pcunoştinţelor necesare.

Instructajul periodic

INSTRUCTAJUL  periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durata de cel putin doua ore şi are ca scop improspatarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobandite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.

Instuctajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituţiilor, manageri sau patroni.

În graficul anual de instrire se mentioneaza periodicitatea instructajului şi se precizeaza zilele în care acestea se exeecuta esalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi.

Intervalul de timp ,între doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a instituţiei  publice în functie de specificul conditiilor de muncă.

Instructajul periodic se face obligatoriu  în următoarele cazuri:

a)     cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la loul de muncă;

b)     cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse tehnologii noi;

c)      la reluarea activităţii dupa producera unei situaţii de urgenţă;

d)     cand au aparut modificari ale legislaţiei specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă sau modificari ale normelor  şi instructiunilor de protectie a muncii;

Anual se  efectueaza o verificare de fond pe baza de teste chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se în fisa individuala de instructaj.

Instructajul pe schimb

INSTRUCTAJUL pe schimb se execută la intrarea în schimbul de lucru, cu salariaţii care  dasfasoara  activităţi în locurile de muncă cu risc major,din punct de vedere al existentei factorilor de risc potential generatorii de situaţii de urgenţă.

Durata acestui instructaj nu va depasii 10-15 minute.

Instructajul pe schimb se efectueaza de regula pentru atentionarea salariaţiilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de prevenire a sitiuatiilor de urgenţă.

Instructajul pe schimb se efectueaza de conducatorul locului de muncă, executia consemnandu-se  sub semnatura în registru de predare-primire a schimbul de lucru.

 

Instructajul special pentru lucrari periculoase

INSTRUCTAJUL special pentru lucrari periculoase se execută înainte de începerea unor lucrari care implica  existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc  .

                  Instructajul special pentru lucrari periculoase se execută astfel:

                        a) privind tehnologia de executare, de catre conducatorul formatiei de lucru;

                        b) privind conditiile tehnologice, de catre conducatorul locului de muncă.

Instructajul la recalificarea profesionala

INSTRUCTAJUL  la recalificarea profesionala se desfăşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de concurs de formare profesionala.

La stabilire problematicii pentru instructajul de recalificare profesionala  a persoanelor  care il efectueaza, a duratei necesare si a modului  de verificare a însuşirii pcunoştinţelor se vor avea în vedere următoarele:

a)în cazul persoaneloor care işi vor desfasura activitatea în acelaşi loc de muncă în care au lucrat şi inainte de conversia profesionala , seful locului  de muncă va prelucra cu acestea numai  aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciaza ca sunt necesare, ca urmare a noilor sarcini de muncă pe care le au de indeplinit;

b)în cazul persoanelor care işi vor desfasura  activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi  operator economic sau aceleiaşi  instituţii în care a fost angajate şi inainte de recalificarea profesionala, inclusiv pentru cele recrutate din randul somerilor dupa formarea profesionala se vor respecta prevederile art.16-20 din ordin,

c)în cazul persoanelor care işi vor desfasura activitatea în cadrul altui operator economic sau a altei instituţii,aceasta se considera nou-angajate şi vor parcurge categoriile de instructaj legale

 

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economicsau instituţiei publice

INSTRUCTAJUL pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei publice se desfăşoară  cu persoanele care execută temporar  activităţii în locurile din incinta  operatorului economic sau a instituţiei respective unde sunt prezenti factori de risc potential generatori de situaţii de urgenţă.

Locurile din incinta operatorului  economic sau a instituţiei pentru  care se execută  instructajul se stabilesc prin act de autoritate al conducatorului instituţiei publice, al managerelui sau al patronului.

Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic  sau a instituţiei se efectueaza, dupa caz, de personalul de specialitate în domeniu protectiei civile, de cadrul tehnic cu atributii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de seful serviciului de urgenţă sau de seful locului de muncă în care este prevazut un asemenea instructaj.

Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei publice se face intr-un proces verbal intocmit în acest scop, care contine problematica prezentata şi tabelele cu numele, prenumele şi semnatura persoanelor instruite.

 

Inregistrarea şi confirmarea instructajului

INSTRUIREA  în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifica prin inscrieri realizate, dupa caz, în fisa individuala de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele verbale de instruire.

Fisele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate.

Dupa efectuarea instructajelor  este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala.

Dupa completare, fisa individuala de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semneaza de persoana instruita şi de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul.

Conducătorii locurilor de muncă raspund de pastrarea fiselor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din subordine.

 

Cerinţe privind materialele necesare pentru instruire

LA REALIZAREA materialelor de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă se va tine seama, în principal, de următoarele cerinţe:

·         cerinţe generale;

·         cerinţe specifice pentru cursuri şi manuale;

·         cerinţe specifice pentru afise;

·         cerinţe specifice pentru filme;

·         cerinţe specifice pentru teste de verificare;

           

Dispozitii finale – obligatii

Implementarea sistemului de instruire a persoanelor angajate în muncă se va realiza la nivelul tuturor operatoriilor economici  sau instituţiilor publice.

În situaţia  imobilelor(cladirilor)  sau amenajarilor folosite simultan de mai multi utilizatori, propietarul cladirii va pune la dispozitia acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje ramanand în raspunderea utilizatorului.

Intervalele de timp la care se execută instructajul periodic sunt stabilite de catre propietarul imobilelor sau al al amenajarii prin contractul, conventia, intelegerea de inchiriere sau prin locatia de gestiune etc.

Utilizatorul trebuie să faca dovada insuşirii de catre toti salariaţii proprii a pcunoştinţelor şi problematicii care au facut obiectul instruirilor.

Conducătorii instituţiilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau alte persoane cu functii similare vor asigura pastrarea tuturor documentelor care să certifice organizarea  şi desfasurarea  instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Organizarea activitatii de instruire

Persoana desemnata sa efectueze instructajele pentru Situatii de Urgenta este cadru tehnic P.S.I.

Veificarea efectuarii instructajelor cade in sarcina Administratorului.

{youtube}gREJSneYQyg{/youtube}

{youtube}duPErLtQypw{/youtube}

{youtube}q4fFBQm0MY{/youtube}

 

{fcomment}