Planul de interventie in caz de incendiu, informatii necesare intocmirii

{flike}{tweet}{plusone}
Informaţii generale

Planul de intervenţie este un document care descrie modul de asigurare a desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul operatorului economic sau instituţiei.

Asigurarea întocmirii şi actualizării planului de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici, acestea fiind întocmite în baza prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale, după actualizare, acesta supunându-se reavizării conform prevederilor Procedurii de avizare a planurilor de intervenţie.

Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov.

Planul de intervenţie se întocmeşte pentru:

– operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
– clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

Pot întocmi planuri de intervenţie:

– ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform competenţelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. nr. 164/2007;
– cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obţinut certificat de competenţă în condiţiile prevăzute de lege.
II. Depunerea planului de intervenţie

Planul de intervenţie se depune (semnat şi ştampilat de către beneficiar, persoană fizică sau juridică, pe prima pagină a planului şi de către persoana care l-a întocmit, pe ultima pagină a planului, precum şi pe fiecare plan/piesă desenată) în vederea avizării, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” BucureştiIlfov în două exemplare, cu adresă de înaintare (semnată şi ştampilată de către beneficiar, persoană fizică sau juridică), în care se regăsesc datele de identificare ale beneficiarului (numele şi prenumele, adresa, nr. telefon, nr. fax, e-mail, persoană de contact).

Pentru a se justifica faptul că deţine competenţa pentru a întocmi planuri de intervenţie conform O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, se va ataşa solicitării, după caz, documentele justificative în acest sens pentru persoana care l-a întocmit. Totodată, pentru a putea fi avizat, planul de intervenţie trebuie să conţină pe prima pagină titulatura instituţiei noastre, funcţia, gradul,numele şi prenumele conducătorului acesteia.

III. Verificarea planului de intervenţie

Verificarea planului de intervenţie se realizează prin analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren.

Pentru a putea verifica dacă datele înscrise la cap. 3 din planul de intervenţie, respectă prevederile Anexei nr. 3, pct. 3 din O.M.A.I. nr. 163/2007 şi sunt stabilite pe bazscenariului de securitate la incendiuevaluării riscului de incendiu sau evaluării capacităţii de apărare împotriva incendiilor (după caz), este necesară prezentarea documentului în cauză pe timpul verificărilor realizate în teren (la obiectiv).

Planurile de intervenţie se verifică în conformitate cu Anexa nr. 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007, astfel:

Capitolul 1 „Datele de identificare”:

– denumirea operatorului economic sau a instituţiei;

 adresă, număr de telefon, fax, e-mail;

– profilul de activitate.

Capitolul 2 „Planul general al unităţii”:

Pe planul general al unităţii (la scară) se marchează:

– amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă (se marchează pe plan toate clădirile aparţinând obiectivului, instalaţiile tehnologice, depozitele, etc.);

– căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia (se marchează căile de acces şi de intervenţie în obiectiv, precum şi în clădirile aparţinând obiectivului, căile adiacente,etc.);

– reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă (se marchează hidranţii exteriori, sursele naturale sau artificiale de alimentare cu apă în caz de incendiu, rezerva de apă, etc.);

– rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie  (se marchează rezervele de agenţi de stingere, altele decât apa  ex.: stingătoare, spumogen, şi se menţionează dacă personalul propriu este dotat cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor  ex.: cizme de cauciuc, mască contra fumului, costum anticaloric, etc.);

– reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile (se marchează pe plan reţeaua de alimentare cu energie electrică, postul TRAFO, tabloul electric general şi tablourile electrice pentru fiecare clădire, reţeaua de alimentare cu gaze, precum şi părţile din echipament ale instalaţiilor prin care se realizează întreruperea de la branşament a alimentării pentru fiecare tip de instalaţie);

– reţelele de canalizare (se marchează reţelele de canalizare proprii şi cele care aparţin localităţii, aflate în vecinătatea obiectivului, precum şi traseele reţelelor de canalizare care transportă agent chimic sau substanţe combustibile, acolo unde este cazul);

– vecinătăţile (denumire, profil de activitate, regim de înălţime, etc.).

Capitolul 3 „Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu”:

– concluziile privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu, din evaluarea riscului de incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor (modul în care se organizează intervenţia în caz de incendiu, modul în care sunt asigurate măsurile de securitate la incendiu la nivelul construcţiei, instalaţiei în funcţie de destinaţia, tipul construcţiei/instalaţiei coroborate cu prevederile normativelor tehnice cu incidenţă în domeniul securităţii la incendiu, riscul de incendiu, etc.informaţii care se regăsesc/rezultă în/din documentele mai sus menţionate);

– particularităţile tactice de intervenţie pentru evacuarea utilizatorilor (se menţionează dacă sunt asigurate căile de evacuare a persoanelor, animale sau bunuri, dacă este asigurat numărul de fluxuri de evacuare şi alte măsuri de securitate la incendiu coroborate cu prevederile normativului de securitate la incendiu, precum şi modul în care se asigură acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate);

– particularităţi tactice de intervenţie pentru localizarea şi lichidarea incendiilor              (se specifică persoana care trebuie să anunţe începutul de incendiu şi cum se acţionează în cazul izbucnirii unui incendiu, cu ce mijloace se acţionează);

– particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia personalului de intervenţie             (se menţionează dacă sunt prevăzute zone constructive pentru protecţie a personalului, dacă sunt asigurate măsurile constructive stabilite conform normativelor de securitate la incendiu specifice – stabilitate la foc, comportare la foc a construcţiei, dacă personalul deţine mijloace de protecţie împotriva incendiilor, ex.: cizme de cauciuc, mască contra fumului, costum anticaloric, mănuşi de protecţie, etc.);

– particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia vecinătăţilor (se specifică dacă sunt respectate distanţele de siguranţă conform prevederilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, se menţionează care sunt mijloacele – măsurile care se iau în vederea limitării propagării incendiului la vecinătăţi, unde este cazul);

– particularităţi tactice de intervenţie pentru înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu (se prezintă modul de înlăturare a pagubelor provocate în urma izbucnirii unui incendiu şi activităţile întreprinse pentru restabilirea stării de normalitate).

Capitolul 4 „Forţe de intervenţie în caz de incendiu”:

– serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (se specifică organizarea, dotarea,încadrarea  şi existenţa contractului încheiat cu serviciul privat pentru situaţii de urgenţăpropriu sau dacă acesta nu este constituit, organizarea intervenţiei pe locul de muncă. În cazul în care este încheiat un contract cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate comercială, se specifică organizarea, încadrarea şi dotarea formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor din obiectiv, modul de asigurare graduală, de către acesta, a intervenţiei cu autospeciala/autospecialele de stingere a incendiilor din dotare, timpul de răspuns, locul de garare al autospecialei/autospecialelor, itinerariul de deplasare spre obiectiv precum şi încadrarea autospecialei/autospecialelor. Totodată, în cazul în care în planul de intervenţie se menţionează că intervenţia în caz de incendiu se asigură de către un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă,     iar acesta nu deţine aviz de înfiinţare şi/sau pentru sector de competenţă, beneficiarulareobligaţia de a solicita şi obţine avizul de înfiinţare şi/sau pentru sector de competenţă, conform prevederilor legale, pentru acele societăţi comerciale care au constituit serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, conform normelor în vigoare);

– servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, intinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

– subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

– alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (se specifică celelalte forţe de intervenţie care pot acţiona în situaţii de urgenţă, ex.: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Serviciul de Ambulanţă, etc.).

Capitolul 5 „Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii”:

– reţele de alimentare cu apă: debite, presiuni, amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii/obiectivului/instituţiei;

– alte surse artificiale sau naturale de apă: felul şi capacitatea acestora, platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.

Capitolul 6 „ Planul fiecărei construcţii”:

Pe planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), se marchează ori se înscriu date privind:

– destinaţia spaţiilor, încăperilor (se specifică destinaţia fiecărei încăperi, spaţiu aparţinând unităţii/instituţiei);

– suprafaţa construită şi aria desfăşurată;

– regimul de înălţime (se specifică numărul de niveluri şi înălţimea construcţiei);

– numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;

– căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie (se marchează pe plan căile interioare de acces, cele de evacuare şi cele de intervenţie);

– natura materialelor şi a elementelor de construcţii (ex.: lemn, beton armat, BCA,     pereţi RF 3h, elemente combustibile/incombustibile, etc.);

– nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate                 (se menţionează date despre construcţie cu privire la: stabilitatea la foc, gradul de rezistenţă la foc, limitarea propagării incendiului la vecinătăţi, categoria de pericol de incendiu, categoria de importanţă, riscul de incendiu,etc.);

– instalaţiile utilitare aferente;

– instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată (se specifică instalaţiile, sistemele cu care este echipat obiectivul,                  ex:. reţeaua interioară de hidranţi, instalaţii de detectare-semnalizare, instalaţii de stingere, stingătoare, etc.);

– dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu (se marchează pe plan modul de intervenţie în caz de incendiu a personalului de pe locul de muncă sau a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă).

NOTĂ:

În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

IIII. Avizarea/Neavizarea planului de intervenţie

Avizarea planului de intervenţie se materializează astfel:

– semnarea şi ştampilarea primei pagini a planului de intervenţie de către inspectorul şef şi prin ştampilarea fiecărei pagini a documentului cu ştampila unităţii;

– transmiterea prin poştă a unei adrese semnată şi ştampilată de către inspectorul şef,    prin care solicitantul va fi informat în acest sens.

Neavizarea planului de intervenţie se materializează prin întocmirea unei adrese semnată şi ştampilată de către inspectorul şef, care conţine motivele respingerii. Această adresă va fi transmisă solicitantului prin poştă.

Ca urmare a complexităţii lucrării sau nivelului crescut al activităţilor, perioada de soluţionare a cererii poate fi prelungită, cu aprobarea inspectorului şef, cu maximum15 zilecalendaristice.

În situaţia în care solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea documentaţiilor depuse,          în termen de 6 luni de la data înştiinţării, documentele respective sunt clasate şi arhivate potrivit reglementărilor în vigoare.

{fcomment}