Despre SAI Grup – Securitate si Sanatate in Munca Constanta

Tii la securitatea angajatilor tai? Cand i-ai instruit ultima data?

Cine suntem noi?

SC SAI Grup Int SRL este o societate comercială care se ocupă cu consultanţa în domeniul securităţii în muncă şi nu numai. Cu experienta in domeniu din anul 2007, societatea este abilitată ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, devenind un furnizor autorizat de servicii în conformitate cu Legea 319/2006 – norma de aplicare HG 1425/2006, cu modificările din HG 955/2010.

Activitatea pe care o desfăşurăm respectă atât prevederile legale în vigoare, cât şi tipologia muncii din domeniul dumneavoastră. Fiecare tip de activitate are particularităţile sale, iar noi vă garantăm identificarea şi dirijarea corectă a acestora în vederea prevenirii oricărui tip de incident în cadrul societăţii dumneavoastră.

Un plus al societăţii noastre îl reprezintă îmbinarea experienţei cu profesionalismul, prin colaboarea personalului experimentat cu dinamismul tinerilor noştrii experţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă.

Activitatea desfăşurată de noi este menită să vă protejeze pe dumneavoastră, ca reprezentant al societăţii, de responsabilitatea legală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii). De asemenea, angajaţii dumneavoastră vor înţelege importanţa pe care execuţia corectă a sarcinilor de lucru o are pentru sănătatea şi viaţa lor.

De ce serviciu extern?

Orice societate comercială sau punct de lucru al unei societăţi comerciale are obligaţia de a îşi organiza activitatea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor. Avantajul prezentat de un serviciu extern este că acest gen de cooperare se va realiza pe baza unui contract comercial de prestări servicii, iar drepturile şi obligaţiile din acest contract sunt prevăzute prin lege, astfel societatea pe care o reprezentaţi nu va fi nevoită să angajeze câte un om pentru fiecare punct de lucru sau un angajat permanent pentru un volum mic de personal.

Experienţa noastră este dată de clienţii cu care avem contract de colaborare direct şi de clienţii pe care societatea i-a preluat prin subcontractare de la alte societăţi de profil.

Domeniile de expertiză sunt vaste: comerț non-alimentar (haine, accesorii de sezon, etc.), alimentație publică (magazine, pizzerii, restaurante, patiserii, catering, cafenele, beach-bar-uri, etc.), saloane de înfrumusețare, transporturi, construcții (activitate de construcțiişi vânzare-cumpărare de materiale de construcții), service-uri auto, echipamente industriale, colectare şi depozitare fier vechi, comercializare cereale, ferme de animale şi legumicultură, firme de curățenie, activitate tesa, etc.

{youtube}tF69tyNk1PY{/youtube}

Organizarea activitatii de prevenire si protectie conform Legii 319/2006 si HG 1425/2006 cu modificarile ulterioare

Organizarea activitatilor de prevenire si protectie 
ART. 14
 Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, in urmatoarele moduri:
 a) prin asumarea de catre angajator, in conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege;
 b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie;
 c) prin infiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie;
 d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.
ART. 15
 (1) Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute la art. 14 in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele:
 1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 2. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 4. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa 6. intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul  securitatii si sanatatii in munca;
 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 9. asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
 11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 12. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 15. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 16. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 17. informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 18. intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 19. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca;
 20. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 21. urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;
 22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 23. intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 31. intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati postului;

    Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;

e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;

f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;

i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

j) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;

l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;

m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

 Vă aşteptăm cu drag să vă alăturaţi colaboratorilor noştrii.

{fcomment}