Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

{flike}{ttweet}{plusone}

 – intocmirea si afisarea la loc vizibil a planului de evacuare in caz de incendiu

– stabilirea echipelor de interventie in caz de incendiu, a sarcinilor ce revin fiecarui salariat si afisarea organizarii interventiei

– instruirea periodica a personalului angajat, pe baza de semnatura

– mijloacele initiale de prima interventie se vor mentine in stare de functionare si se vor verifica periodic conform prescriptiilor fabricantului

 Patronul are urmatoarele obligatii:

 a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;

 b) sa obtina avizele si autorizatiile de psi, prevazute de lege;

c) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pt. fiecare loc de munca;

 d) sa verifice ca, atat salariatii, cat si persoanele din extrerior, care au acces in unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor;

 e) sa stabileasca un nr. de persoane cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

 f) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii;

 g) sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conitiile pt. ca acestea sa fie operationale in orice moment;

 h) sa asigure contactele, intelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelarii, in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu cele ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate;

 i) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor;

 j) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pt. stingerea incendiilor in unitatea sa;

         Daca patronul nu-si poate indeplini, cu mijloacele si personalul propriu, obligatiile prevazute mai sus el este obligat sa incheie contracte sau conventii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unitatii sale, in care caz va asigura acestora toate informatiile si conditiile necesare realizarii scopurilor propuse.

         Fiecare salariat, indiferent de natura angajarii, are in procesul muncii urmatoarele obligatii principale :

 a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;

 b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substntele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;

 c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise a mijloacelor tehnice sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

 d) sa comunice imediat patronului sau persoanelor imputernicite de acesta, orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si o defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

 e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

 f) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat in situatie de pericol.

{fcomment}