REGULI DE COMPORTARE ŞI MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

{flike}{ttweet}{plusone}

               

3.1.1. Care sunt răspunderile şi ce obligaţii au persoanele fizice şi juridice?

                Persoanele fizice şi juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea şi aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi de consecinţele producerii incendiilor.

                În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii:

Ø  să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor;

Ø  să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

Ø  să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.

 

3.1.2. Care sunt obligaţiile unei persoane care observă un incendiu?

Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.

3.1.3.  Reguli de comportare în pădure

                În pădure este interzis:

Ø  accesul autovehiculelor proprietate personală pe drumurile forestiere;

Ø  arderea resturilor vegetale rezultate din curăţirea păşunilor şi a terenurilor agricole limitrofe la o distanţă mai mică de 100m de liziera pădurii;

Ø  fumatul şi focul deschis, (în afara locurilor special amenajate) sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;

Ø  instalarea corturilor, a autoturisemlor şi a suprafeţelor de picnic, în alte locuri decât cele amenajate în acest scop.

 

3.1.4.  Care sunt obligaţiile principale pe linia apărării împotriva incendiilor la locul de muncă?

    Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

Ø  să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

Ø  să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

Ø  să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

Ø  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

Ø  să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

Ø  să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

Ø  să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

 

3.1.5. Care sunt măsurile care se adoptă pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a persoanelor în siguranţă în caz de incendiu?

Ø  stabilirea unui concept propriu de alarmare şi evacuare în caz de incendiu;

Ø  păstrarea căilor de evacuare, salvare şi intervenţie libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

Ø  marcarea şi semnalizarea căilor şi acceselor de evacuare, salvare şi intervenţie;

Ø  asigurarea şi funcţionarea iluminatului de siguranţă şi celei de-a doua surse de energie electrică;

Ø  afişarea extrasului corespunzător din planurile de protecţie împotriva incendiilor pe fiecare nivel în parte, în corelare cu situaţia existentă;

Ø  asigurarea şi funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate;

Ø  asigurarea numărului şi tipurilor de stingătoare, corespunzătoare clasei de incendiu;

Ø  verificarea asigurării blocării lifturilor la parter în caz de incendiu;

Ø  organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii, cu salariaţii, gradat, pe locul de muncă, pe clădire şi pe mai multe clădiri din cadrul aceluiaşi operator economic;

Ø  în cazul manifestărilor cu public numeros, organizatorul anunţă în scris cu 48 ore înainte administraţia publică locală şi serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă în a cărui zonă de responsabilitate se va desfăşura evenimentul.

 

3.1.6.Care sunt măsurile de prevenirea incendiilor în spaţii rezidenţiale/gospodării cetăţeneşti?

               În vederea prevenirii incendiilor în apartamentele din spaţiile unifamiliale/multifamiliale şi gospodăriile cetăţeneşti se iau următoarele măsuri minime:

Ø  folosirea focului deschis, inclusiv la lucrările de igienizare este permisă numai sub supraveghere permanentă, cu respectarea regulilor specifice de prevenire a incendiilor;

Ø  se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri, …) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole (în lanuri de cereale, pajişti…), în păduri şi în apropierea acestora.se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei;

Ø  se interzice utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor şi întrerupătoarelor cu defecţiuni sau improvizaţii;

Ø  se evită suprasolicitarea reţelei electrice prin conectarea mai multor aparate la prize multiple;

Ø  se interzice înlocuirea siguranţelor electrice cu cuie, monezi, sârme, etc;

Ø  sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz, etc) se păstrează în locuri în care copii nu au acces;

Ø  se interzice lăsarea copiilor nesupravegheaţi precum şi închiderea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;

Ø  se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

Ø  se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului; verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;

Ø  se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare;

Ø   folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;

Ø  se interzice trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

Ø  se interzice depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, etc.) în podurile clădirilor;

Ø  se interzice folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare;

Ø  se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;

Ø  afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie;

 

3.1.7. Ce măsuri luăm pentru a ne feri de incendii pe timpul secetos ?

Ø  interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

Ø  restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

Ø  asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub preşiune, prin depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;

Ø  asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

 

3.1.8.Ce măsuri de prevenire luăm pe timpul sezonului rece ?.

Ø  la instalarea şi folosirea sobelor trebuie asigurate distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile sau alte obiecte care se pot aprinde uşor;

Ø  la aprinderea focului în sobe se impune atenţie deosebită la folosirea lichidelor inflamabile şi utilizarea materialelor combustibile (lemn, cărbune, etc) care să permită închiderea uşilor sobelor; la folosirea combustibilului gazos se va utiliza principiul “gaz pe flacără”;

Ø  amplasarea unei table metalice, pe duşumea, parchet ori linoleum în faţa uşilor sobelor;

Ø  sobele în funcţiune şi aparatele electrice de încălzire sub tensiune nu vor fi lăsate fără supraveghere şi nici într-un caz în grija copiilor;

Ø  verificarea, curăţirea şi după caz remedierea defecţiunilor coşurilor de evacuare a fumului de către personal autorizat;

Ø  nu se vor folosi instalaţii şi aparate electrice de încălzire defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, prize sau întrerupătoare cu defecţiuni, siguranţe necalibrate;

Ø  utilizarea sistemelor de afumare a produselor din carne se va face doar pe timpul zilei şi sub supraveghere;

Ø  atenţionarea, în special a copiilor, pentru a nu folosi lumânări, jocuri de artificii, petarde, pocnitori improvizate şi alte mijloace explozive care sunt utilizate frecvent în această perioadă, în apropierea materialelor combustibile ori inflamabile;

Ø  supravegherea pomului de Crăciun decorat cu instalaţii electrice de iluminat, lumânări ori artificiilor de către persoane adulte şi instruirea copiilor pentru folosirea acestora doar în prezenţa adulţilor.

 

3.1.9. Cum poate fi preîntâmpinată izbucnirea incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti atunci când se foloseşte focul deschis ?

Ø  se va controla distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din grădini, curţi, terenuri agricole (mirişti în urma secerişului)

Ø  nu se vor aprinde deşeurile menajere pe timp de vânt

Ø  gunoaiele rezultate din gospodărie ce urmează a fi distruse prin ardere, nu vor fi amplasate în apropierea surselor, adăposturilor de animale, furajelor, etc.

Ø  folosirea lumânărilor, lămpilor de iluminat sau de gătit cu petrol, a făcliilor se va face sub supraveghere permanentă, cu respectarea regulilor specifice de prevenire a incendiilor

Ø  cenuşa cu jeratic nestins nu va fi depozitată în locuri necorespunzătoare, în apropierea magaziilor, şurelor, furajelor. Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apă.

Ø  nu se vor folosi afumători improvizate în magazii sau poduri, lângă materiale combustibile; afumătorile se vor confecţiona din zidării de cărămidă, materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie

Ø  nu se va folosi focul deschis pentru încălzirea adăposturilor de animale sau a grajdurilor, aceasta fiind admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrală

 

3.1.10  Ce reguli  şi măsuri de p.s.i. trebuie respectate la exploatarea instalaţiilor şi consumatorilor electrici ?

Ø  instalaţiile şi echipamentele electrice de forţă şi iluminat se verifică, se întreţin şi se repară în conformitate cu reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorilor, numai de personal autorizat, a.î. să nu constituie surse de iniţiere a incendiilor şi exploziilor

Ø  în timpul exploatării instalaţiilor şi echipamentelor electrice se va face verificarea rezistenţei izolaţiei, la termenele prevăzute în reglementările tehnice de specialitate

Ø  tablourile electrice, releele, contactoarele etc. vor fi prevăzute cu carcase de protecţie, asigurate prin încuiere, accesul fiind permis numai persoanelor autorizate

Ø  tablourile electrice de alimentare (generale, locale, etc.) vor avea afişate în interiorul carcaselor, schemele electrice monofilare ale circuitelor alimentate

Ø  se interzice supraâncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi în documentaţiile tehnice de execuţie

Ø  instalaţiile pentru iluminatul de siguranţă se menţin permanent în stare de funcţionare. Bateriile de acumulatoare şi celelalte surse de rezervă pentru alimentarea iluminatului de siguranţă vor fi bine întreţinute, a.î. să se asigure funcţionarea la parametrii proiectaţi

Ø  aparatele electrice portabile se vor folosi numai cu fişe şi conductori izolaţi în bună star şi supraveghere în tot timpul cât sunt sub tensiune şi trebuie să aibă asigurat gradul de protecţie corespunzător mediului de lucru

Ø  la terminarea lucrului, utilajele, echipamentele şi instalaţiile electrice se scot de sub tensiune, cu excepţia celor destinate iluminatului de siguranţă

Ø  revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă sau curenţi slabi amplasate în medii explozive, se vor face numai după întreruperea curentului electric

Ø  se interzice folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice şi consumatoare de energie electrică de orice fel, precum şi a celor uzate sau improvizate

Ø  se interzice încărcarea instalaţiilor electrice (conductori, cabluri, transformatoare, comutatoare, prize, etc.) peste sarcina admisă

Ø  se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare, în afara celor special realizate

Ø  se interzice agăţarea pe panouri, nişe, tablouri electrice etc. sau introducerea în interiorul lor a obiectelor de orice fel, precum şi depozitarea de obiecte sau materiale în posturile de transformare sau de distribuţie

Ø  se interzice folosirea instalaţiilor electrice cu protecţii neadecvate în medii cu vapori explozivi şi degajări de praf combustibil

Ø  se interzice executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal necalificat şi neautorizat

Ø  se interzice utilizarea lămpilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate

Ø  se interzice folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajururi) improvizate din carton, hârtie sau alte materiale combustibile

Ø  se interzice întrebuinţarea radiatoarelor sau a reşourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite şi în condiţii care prezintă pericol de incendiu

Ø  se interzice folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fără fişă (ştecher) direct în priză

Ø  se interzice utilizarea aparatelor consumatoare de energie electrică (fiare de călcat, radiatoare, reşouri, ciocane de lipit, etc.) fără luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile din încăperi

Ø  se interzice aşezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemn, etc.)

Ø  se interzice lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii

Ø  periodic pe baza unui grafic aprobat de conducătorul unităţii se va face revizia instalaţiilor electrice de iluminat şi de forţă, la termenele prevăzute în reglementările specifice

Ø  aparatele, tablourile de distribuţie şi utilajele electrice, precum şi racordările acestora trebuie să aibă gradul de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor corespunzător categoriei de pericol de incendiu al încăperilor în care se montează

Ø  nu este permisă folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii în care să nu asigure răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur

Ø  montarea, recepţia, certificarea şi întreţinerea instalaţiilor de paratrăsnet vor fi efectuate numai de personal specializat şi conform normelor în vigoare

Ø  instalaţiile de paratrăsnet se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, pentru asigurarea continuităţii electrice, rezistenţei îmbinărilor sub limitele admise şi menţinerea distanţelor de amplasare faţă de materialele combustibile din structura obiectelor protejate

Ø  la recepţia lucrărilor şi cel puţin o dată pe an se vor verifica instalaţiile de paratrăsnet şi se vor înlătura defecţiunile constatate, urmărindu-se în special:

o    materialele utilizate şi starea lor

o    dimensiunile elementelor componente

o    protecţia corectă a legăturilor

o    fixarea sigură a elementelor instalaţiei pe clădire

o    respectarea distanţelor minime admisibile faţă de elementele de construcţie şi faţă de celelalte instalaţii electrice

o    valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, care nu trebuie să depăşească limitele admise

Ø  pe tot timpul exploatării cablurilor electrice îngropate se vor prevedea pe toată lungimea lor protecţii contra deteriorărilor mecanice. În cazul pozării acestora pe trasee paralele cu conductele termice acoperite se vor respecta distanţele minime admise de prevederile legale

Ø  este interzisă montarea cablurilor în canale sau în tuneluri, în care sunt montate conducte de gaze sau de fluide inflamabile

Ø  corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor şi maşinilor electrice vor fi legate la pământ; secţiunea de legare trebuie să fie corespunzătoare normelor în vigoare. Se vor lega de asemenea la pământ conductele, rezervoarele metalice şi pompele folosite la instalaţiile de transport al combustibililor lichizi, precum şi carcasele corpurilor maşinilor, aparatelor şi utilajelor la care se prelucrează materiale producătoare de praf combustibil

Ø  este interzisă depozitarea oricăror materiale şi se va asigura în permanenţă o curăţenie perfectă în încăperile staţiilor şi posturilor de transformare

Ø  este interzis cu desăvârşire accesul persoanelor străine în incinta staţiilor şi posturilor de transformatoare electrice. Orice intervenţie pentru control, întreţinere etc. la acestea se va face numai de către personal de specialitate

Ø  dacă incendiul a cuprins staţia electrică sau transformatorul se procedează la întreruperea alimentării, realizarea intervenţiei de stingere cu mijloacele adecvate din dotare, alarmarea şi alertarea forţelor specializate de intervenţie

Ø  în spaţiile în care sunt amplasate grupurile şi convertizoarele electrice, trebuie asigurate următoarele măsuri:

o    sala motoarelor trebuie să aibă instalaţie de ventilare forţată sau natural organizată

o    ţevile de evacuare ale motoarelor vor fi izolate termic în porţiunea din sala grupului iar în interiorul sălii nu se vor depozita nici un fel de materiale combustibile

o    scurgerile de combustibil sau ulei vor fi imediat înlăturate

o    locurile în care se depozitează combustibilul pentru grupurile electrogene vor fi inscripţionate cu marcaje care interzic accesul cu foc

o    căile de acces spre grupurile electrogene se vor menţine tot timpul libere

o    stingerea incendiilor se face cu mijloace adecvate, numai după ce s-a scos de sub tensiune întreaga instalaţie

               

3.1.11 Ce măsuri de p.s.i. se vor respecta la coşurile de fum ?

                Coşurile de evacuare a fumului de la sobe alimentate cu combustibil gazos nu pot deservi şi sobe alimentate cu combustibil solid sau lichid.

                Coşurile şi canalele de fum pentru focare obişnuite se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc şi la acţiunea corozivă a fumului şi gazelor de ardere. Materialele utilizate pentru execuţia coşurilor deasupra acoperişurilor trebuie să fie rezistente la intemperii.

                Este interzisă trecerea conductelor de instalaţii prin zidăria coşurilor de fum precum şi slăbirea pereţilor coşurilor cu dibluri, şanţuri, ancore sau piroane.

                Când coşurile sunt lângă pereţi din lemn sau alte materiale combustibile sau când coşurile intersectează astfel de pereţi, aceştia se prevăd din zidărie de cărămidă sau din alte  materiale incombustibile, având câte o fâşie de cel puţin 10 cm, protejând peretele cu un material rezistent la foc.

În podurile clădirilor coşurile se tencuiesc şi se spoiesc cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri iar deasupra învelitorii vor fi rosturite sau tencuite cu o tencuială rezistentă la intemperii. La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului feţele interioare tencuite ale coşurilor trebuie să fie la cel puţin 100 cm distanţă de elementele din lemn. 

Canalele de fum se prevăd cu orificii de curăţire prevăzute cu uşiţe de închidere etanşe duble din tablă sau din azbociment. Orificiile de curăţare de la baza canalelor trebuie să fie uşor accesibile, amplasate de preferinţă în subsoluri, pivniţe. Ele nu pot fi amplasate în garaje şi în locuri cu pericol de incendiu sau explozie. Uşiţele amplasate în poduri trebuie să fie la o distanţă de minim 1,2m de elementele combustibile ale acoperişului.

Racordarea sobelor, maşinilor de gătit, la canalele de fum se face numai prin burlane de legătură ceramice sau burlane de tablă asigurându-se o legătură etanşă.

Pentru racordarea unor focare mai depărtate de coş se admit burlane de legătură cu suprafaţa interioară netedă şi cu cel mult trei coturi pentru distanţele de maxim 2m pentru focare cu combustibil lichid sau solid, respectiv 5 m la focare cu gaze, cu condiţia să fie aşezate în pantă de cel puţin 8% şi ieşirea din focar să fie verticală pe o porţiune de cel puţin 1m respectiv 0,4m la focarele cu gaze.

Sub planşeele din materialele combustibile distanţa dintre burlanele de legătură ceramice sau din zidărie  şi tavan este de minim 50 cm în cazul cînd acesta nu este protejat, respectiv de 38 cm cînd acesta este protejat, iar în cazul burlanelor de tablă de 1 m – când nu este protejat –  respectiv 0,7 m cînd este protejat.

 

3.1.12 Ce măsuri de p.s.i. trebuie respectate la mijloacele de încălzire?

 

Măsuri comune pentru sobe cu sau fără acumulare de căldură:

Ø  Sobele se realizează numai din materiale incombustibile, rezistente la acţiunea corozivă a gazelor de ardere şi a fumului.

Ø  Focarele se realizează numai din materiale incombustibile, termorezistente.

Ø  Sobele se vor racorda numai la coşuri executate din zidărie sau fabricate înconformitate cu prevederile STAS 6793-86. Nu se admite racordarea sobelor la canalele de ventilaţie !

Ø  Materialele sau elementele situate în faţa focarelor (uşilor de alimentare sau de la coşuri) vor fi la o distanţă minimă de acestea de: 1,25 m în cazul materialelor sau elementelor combustibile; 1 m în cazul materialelor sau elementelor greu combustibile.

Ø  Depozitarea combustibilului (lemne) deasupra sobelor (la uscat) nu este admisă.

Ø  În încăperile în care sunt amplasate sobe nu se admite depozitarea unei cantităţi de combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore. Depozitarea combustibilului necesar pentru o zi se va face la o distanţă mai mare de 1m faţă de sobele fără acumulare de căldură, respectiv 0,5m faţă de sobele cu acumulare de căldură; în ambele situaţii nu se vor depozita combustibili în dreptul uşii de alimentare sau a cenuşarului (uşa de tiraj).

Ø  Nu se lasă fără supraveghere focul din sobe şi nu este permisă încălzirea excesivă a acestora.

Ø  Nu este permisă folosirea de lemne mai lungi decât lungimea focarului sobei.

Ø  Nu este permisă menţinerea în funcţiune a sobelor cu uşiţa de alimentare deschisă.

Ø  Nu se admite depozitarea cenuşei în alte locuri decât cele destinate acestui scop sau fără ca cenuşa depozitată să fie stinsă în prealabil.

Ø  La trecerea burlanelor metalice prin pereţi realizaţi din materiale combustibile se va realiza izolarea termică a acestuia astfel încât să se evite aprinderea acestor materiale.

Ø  Înainte de începerea sezonului rece toate sobele şi coşurile de fum vor fi curăţate, verificate şi, dacă este cazul, reparate. Sobele şi coşurile de fum vor fi menţinute permanent în bună stare de funcţionare. Curăţirea coşurilor se face ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de o dată la două luni de funcţionare.

Ø  La sobele alimentate cu combustibil gazos, când se simte miros de gaze, se aerisesc încăperile în vederea evacuării gazelor şi se remediază deficienţele care au dus la scurgerile de gaz. În cazul în care focul din sobă s-a stins datorită vântului puternic, se opreşte alimentarea cu gaze, se ventilează încăperea şi soba (se lasă uşiţa focarului deschisă minim 5 minute pentru a îndepărta gazele acumulate în volumul sobei) apoi se prinde focul în sobă. 

 

Măsuri pentru sobe cu acumulare de căldură:

Ø  distanţa de la faţa superioară a sobelor la tavanul încăperii, dacă acesta este din material combustibil (lemn, plastic, etc.) va fi de minim 0,45 m dacă tavanul este neprotejat sau minim 0,35 m dacă este protejat cu materiale termorezistente. Porţiunea de tavan protejată trebuie să depăşească, în toate direcţiile, perimetrul sobei cu cel puţin 15 cm.

Ø  În cazul amplasării sobelor în încăperi cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă sobă trebuie înlocuită cu zidărie executată din materiale incombustibile (sau placată cu elemente termorezistente ) care trebuie să depăşească marginile sobei cu minim 0,5 m.

Ø  Nu se admite amplasarea sobelor direct pe pardoseală sau pe grinzile planşeelor din lemn sau metalice, recomandându-se rezemarea sobelor pe console ale pereţilor, independent de planşeu. Elementele de susţinere ale sobelor vor fi incombustibile.

 

Măsuri pentru sobe fără acumulare de căldură:

Ø  distanţa dintre sobe sau burlane şi materiale sau elemente combustibile învecinate trebuie să fie de cel puţin 1 m iar faţă de cele greu combustibile de 0,7m.

Ø  sobele amplasate pe pardoseli combustibile vor avea înălţimea picioarelor de cel puţin 25 cm iar soba va fi izolată de pardoseală cu un strat de cărămidă plină cu grosimea de minim 6 cm. În cazul în care picioarele sobelor sunt mai scurte de 25 cm sau nu au picioare sobele vor fi izolate de pardoseala combustibilă printr-un strat de 4 rânduri de cărămidă plină. Postamentul poate fi alcătuit şi din alte materiale incombustibile, termoizolatoare, cu aceeaşi grosime sau echivalenţă termică.  Stratul izolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm iar în faţa focarului cu 50 cm. Dacă pe această suprafaţă există o pardoseală incombustibilă nu mai este necesară prevederea stratului izolator.

 

Măsuri pentru centrale termice:

Ø  Centralele termice vor fi amplasate în locuinţe respectându-se prevederile normativelor în domeniu şi a producătorului centralei, pe baza avizului de amplasare aprobat de furnizorul de gaze naturale.

Ø  Montarea şi service-ul centralelor termice va fi făcută cu firme autorizate.

Ø  Exploatarea centralelor termice trebuie făcută conform prescripţiilor tehnice ale producătorului.

 

3.1.13 Ce măsuri de p.s.i. se vor respecta la buteliile de aragaz?

 

La exploatarea buteliilor de aragaz se impune respectarea următoarelor reguli:

Ø  este interzisă lovirea sau trîntirea buteliilor,

Ø  pe timpul transportului butelia va avea ventilul închis şi va fi echipată cu piuliţă de siguranţă şi capac de protecţie. Nu se va transporta butelia ţinînd-o de regulator sau ventil.

Ø  Înainte de montarea buteliei se verifică etanşeitatea buteliei, interzicându-se punerea în funcţiune dacă prezintă scăpări de gaze. Verificarea etanşeităţii se face cu soluţie de apă cu săpun, în nici un caz cu flacără !

Ø  Nu este permisă montarea şi utilizarea buteliei fără regulator sau cu regulatorul defect,

Ø  Nu se vor păstra buteliile pline sau goale în subsoluri, băi, dormitoare,

Ø  Se interzice păstrarea buteliilor de gaze lichefiate lângă surse de încălzire cu flacără deschisă ori sub acţiunea directă a razelor solare sau în apropierea surselor de încălzire fără flacără deschisă la o distanţă mai mică de 1m – cînd sursele de încălzire sunt izolate – şi la mai puţin de 2m – cînd acestea nu sunt izolate termic,

Ø  Buteliile montate la aparatele de ardere (reşouri, maşini de gătit, etc) nu vor fi aşezate la o distanţă mai mică de 80 cm de acestea,

Ø  Furtunul de cauciuc va fi de tip standardizat pentru aragaz cu o lungime minimă de 1,3 m şi va fi prins la racordul de ieşire a gazului din regulator şi la racordul de intrare în maşină cu brăţări de siguranţă pentru a evita pierderile de gaze,

Ø  Se interzice utilizarea garniturilor deteriorate la regulatorul de presiune şi utilizarea furtunelor de cauciuc prezentând porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete,

Ø  Se interzice încălzirea buteliilor cu gaze lichefiate în apă caldă, flacără deschisă sau alt mijloc, ori folosirea lor în altă poziţie decât cea verticală,

Ø  Este interzisă trecerea gazului din buteliile ARAGAZ în orice alt recipient

                                                                                                                              

3.1.14 Ce reguli de p.s.i. trebuie respectate la afumătoare?

Pentru construcţia afumătorilor se recomandă să se utilizeze materiale de construcţie incombustibile (cărămidă, bolţari din beton, b.c.a.). În cazul utilizării materialelor de construcţie combustibile (lemn, placaj, PAL, etc.) la construcţia afumătorilor se recomandă amplasarea acestora la distanţă de alte construcţii (construcţii anexă, clădiri de locuit, magazii, adăposturi pentru animale) sau căpiţe de paie sau fân.

Se recomandă ca focarul să fie separat de spaţiul în care are loc afumarea produselor (să se obţină „fum rece”), pentru a se evita ca fumul fierbinte să provoace picurarea grăsimii în focar, generând dezvoltarea căldurii în afumătoare şi dezvoltarea fenomenului de picurare a grăsimii.

 

 

3.1.15 Ce măsuri principale se iau pe timpul sărbătorilor tradiţionale (zile de naştere, onomastice, sărbători religioase etc.)?

Ø  amplasarea lumânărilor, candelelor cât mai departe de materialele combustibile folosind suporţi de protecţie,

Ø  se interzice lăsarea acestora fără supraveghere, daca sunt aprinse,

Ø  pe timp de vânt este interzisă aprinderea acestora,

Ø  înainte de culcare se vor stinge toate lumînările şi se va verifica amănunţit locul,

Ø  este interzis jocul copiilor cu lumînări, chibrituri sau aprinderea acestora.

   

 

3.1.16 Ce măsuri principale se iau la decorarea Pomului de Crăciun?

Ø  pomul de Crăciun se dispune cât mai departe de sursele de căldură, într-un recipient cu pământ sau nisip care se udă zilnic,

Ø  se interzice aprinderea lumânărilor şi artificiilor în pom,

Ø  se interzice utilizarea instalaţiilor electrice de ornament cu defecţiuni ori improvizaţii,

Ø  se recomandă utilizarea brazilor din material plastic,

Ø  instalaţia electrică să nu fie prevăzută cu improvizaţii sau defecţiuni,

Ø  pe timp de noapte instalaţia de pom va fi scoasă de sub tensiune, iar pe timpul funcţionării copiii vor fi supravegheaţi în permanenţă,

Ø  nu se admite împodobirea pomului de Crăciun cu materiale combustibile (vată),

Ø  este interzisa aprinderea steluţelor din pom în încăpere, precum şi lăsarea instalaţiei de pom sub tensiune fără supraveghere,

Ø  pomul de Crăciun  va fi ancorat şi nu va fi amplasat în apropierea surselor care pot genera un eventual incendiu.

 

{youtube}UqGv079zdVs{/youtube}

{youtube}UKyk2W9q26Q{/youtube}

 

{fcomment}